برای مشاهده اطلاعات فنی دستگاه مکنده آب و خاک اینجا کلیک نمایید

دستگاه مکنده آب و خاک مدل WD3.500

دستگاه مکنده آب و خاک مدل MV 5 Premium

دستگاه مکنده آب و خاک مدل NT 48.1

دستگاه مکنده آب و خاک مدل WD3.500 با جریان هوای 68 لینر در ثانیه و وزن 5.7 کیلوگرم

دستگاه مکنده آب و خاک مدل MV5 Permium با جریان هوای 78 لیتر در ثانبه و وزن 10.5 کیلوگرم

دستگاه مکنده آب و خاک مدل NT48.1 با جریان هوای 68 لیتر در ثانیه و وزن 10.5 کیلوگرم

دستگاه مکنده آب و خاک مدل NT 65.2

دستگاه مکنده آب و خاک مدل NT 70.3

دستگاه مکنده آب و خاک مدل WD 125

دستگاه مکنده آب و خاک مدل NT65.2 با جریان هوای 148 لیتر در ثانیه و وزن 26.5 کیلوگرم

دستگاه مکنده آب و خاک مدل NT70.3 با جریان هوای 168 لیتر در ثانیه و وزن 27.6 کیلوگرم

دستگاه مکنده آب و خاک مدل WD125 با جریان هوای 68 لیتر در ثانیه و وزن 6.6 کیلوگرم

دستگاه مکنده آب و خاک مدل WD250

دستگاه مکنده آب و خاک مدل WD375

دستگاه مکنده آب و خاک مدل WD1200 

دستگاه مکنده آب و خاک مدل WD250 با جریان هوای 108 لیتر در ثانیه و وزن 16.5 کیلوگرم

دستگاه مکنده آب و خاک مدل WD375 با جریان هوای 162 لیتر در ثانیه و وزن 27.5 کیلوگرم دستگاه مکنده آب و خاک مدل WD1200 با جریان هوای  dm3/3  حجم مخزن 120 لیتری

دستگاه مکنده آب و خاک WD3.500دستگاه مکنده آب و خاک MV5Pدستگاه مکنده آب و خاک NT48.1
دستگاه مکنده آب و خاک NT65.2دستگاه مکنده آب و خاک NT70.3دستگاه مکنده آب و خاک WD250

جاروبرقی یا دستگاه مکنده آب و خاک

دسترسی سریع